Награда на
публиката 2017
Сграда на
годината 2017
Номинация в
Жилищни сгради

Политика за поверителност

Политика за поверителност на личните данни на фирма“СОФБИЛД”EООД с ЕИК 130825109, със седалище и адрес на управление в гр.София, бул.България №88.

Въведение 

“СОФБИЛД”EООД зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу „Политика за поверителност“) е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни. Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на наши клиенти или потенциални такива, във връзка с услугите, предоставяни от “СОФБИЛД”EООД. Настоящата Политика за поверителност определя правилата, които “СОФБИЛД”EООД ще спазва при обработване на лични данни, които събираме от Вас или за Вас, или които Вие ни предоставяте. Настоящата Политика за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”) или друго относимо законодателство. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги. Моля да имате предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви предоставим услугата и/или продадем стоката, които сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация. Моля също така да имате предвид, че в определени случаи Вашето съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо, ако “СОФБИЛД”EООД разполага с друго правно основание, напр. изпълнение на нормативно установени задължения. 

II. Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни? 

“СОФБИЛД”EООД е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 130825109, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност. “СОФБИЛД”EООД е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Можете да се свържете с нас на който и да е от следните координати: Адрес на управление: гр. София, бул.България №88, телефон:02/ 8081010, e-mail: office@sofbuild.com 

III. Категории лични данни, обработвани от “СОФБИЛД”EООД. 

1. “СОФБИЛД”EООД може да обработва публично достъпните лични данни и/или лични данни, предоставени от Вас. Основните видове лични данни, които се обработват са:
(i) Информация за лична идентификация (вкл. име, имейл адрес, език за комуникация и други);
(ii) Данни за контакт (вкл. пощенски и електронен адреси, телефонни номера на Вас или посочено от Вас лице за контакт и други);
(iii) Финансова информация (банкова сметка и други);
(iv) Информация за представител (законен представител или пълномощник на такъв) на наш клиент юридическо лице;
(v) Данни за сключване на договори (като имена, ЕГН и др.). 

2. “СОФБИЛД”EООД може да обработва данни, изготвени и генерирани в процеса на предоставяне на услугите:
- данни за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес, местоположение;
- Данни от комуникацията между нас и Вас, преференциите, удовлетвореността Ви от нашите услуги (активност при използване на услугите, оплаквания, и др.);
- Данните, получени при изпълнението на задълженията, произтичащи от нормативните актове (т.е. данни, произтичащи от запитвания, регулации, разследващи органи, нотариус, данъчни служби, съд, съдия изпълнител); 

3. С цел осигуряване на доброто изпълнение на услугите и на задълженията произтичащи от клиентски договори, “СОФБИЛД”EООД има право да обработва всяка информация, която е налична в публични регистри (вкл. публична база данни и данни, оповестени в интернет) както и информация получена от трети страни по повод изпълнение на законни разпоредби, относно клиенти.
4. “СОФБИЛД”EООД има право и задължение да провери верността на личните данни, записани в базата данни, като за целта изисква от Вас да верифицирате данните и ако е необходимо, да ги коригирате или да потвърдите верността на своите данни.
5. Различните видове лични данни могат да се обработват самостоятелно или в комбинация помежду им.

IV. Цели и правни основания за обработване на лични данни 

1. Обработване на лични данни, което е необходимо за сключване или изпълнение на договори с нас или във връзка с подготовка за сключване на договори с нас. “СОФБИЛД”EООД обработва данните Ви за следните цели:
- Идентифициране на клиент при: сключване на нов или изменение на съществуващ договор с нас; изпълнение на сключен договор.
- Изготвяне на предложения за сключване на договори, преддоговорна информация и проект на договор;
- Данни получени от вас при изпълнение на задължения произтичащи от договори, сключени с Вас или представлявано от Вас дружество, упражняване на права и осигуряване изпълнението на договори от страна на нашите клиенти;
- Администриране и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби/рекламации; връщане на суми; - Гаранционно и сервизно обслужване;
2. В изпълнение на свои законови задължения, “СОФБИЛД”EООД обработва данните Ви за следните цели:
(i) За изготвяне на договори, анекси и всякаква необходима документация за осъществяване на търговска дейност
(ii) Издаване на фактури;
(iii) За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;
(iv) Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
(v) Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно- осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство. 

3. “СОФБИЛД”EООД обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели: 

V. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни 

(i) Транспортни/куриерски фирми, пощенски оператори с оглед изпълнение на договорните ни задължения, изпращане на кореспонденции и комуникации, във връзка с договора между нас;
(ii) Лица, които по възлагане на “СОФБИЛД”EООД да поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
(iii) Доставчици на услугата за събиране на дългове, банка, нотариус, адвокат, съдебен изпълнител или друго трето лице, ако клиентът е нарушил задължението, произтичащо от договор с нас;
(iv) Банките, обслужващи плащанията, извършени от и към Вас;
(v) Лица, на които “СОФБИЛД”EООД е предоставила изпълнението на част от дейностите или задълженията, свързани с конкретна услуга, която дължим към вас; лица обработващи лични данни, които въз основа на договор със “СОФБИЛД”EООД обработват личните Ви данни от името на “СОФБИЛД”EООД;
(vi) Лица извършващи консултантски услуги в различни сфери – адвокати, съдии, др.;
(vii) Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство. 

VI. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни? 

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани: 

1. Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договори между “СОФБИЛД”EООД и Вас или представлявано от Вас дружество - за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните. “СОФБИЛД”EООД може да съхранява някои от личните Ви данни и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договори с нас, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение; 

2. Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги/стоки се съхраняват поне 11 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок. 

VII. Вашите Права във връзка с обработването на Личните ви данни 

1.Общи права Във връзка с обработване на лични данни, имате следните права, които може да упражните Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, като изпратите заявление по електронен път на имейл: office@sofbuild.com. Имате право да поискате от “СОФБИЛД”EООД:
• копие от Вашите лични данни и достъп по всяко време до тях;
• да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
• личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна (право на преносимост);
• личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от законовите основания за това;
• да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
Имате право също:
• да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до “СОФБИЛД”EООД, при обработване основаващо се на дадено съгласие;
• да възразите срещу обработването на личните си данни;
• да възразите срещу автоматизирана обработка, включително профилиране; • да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
2. Имате право на жалба до надзорния орган Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2 (www.cpdp.bg). В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни от “СОФБИЛД”EООД, можете да го направите на посочените данни за контакт на Администратора или директно на Длъжностно лице по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт).
3. Допълнителна информация относно мерките, които сме предприели за защита на личните данни и Вашите права, може да получите от:
Име: Аркадий Чорбаджийски, Телефон: 0889119119
Ел. Поща: office@sofbuild.com
4. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на “СОФБИЛД”EООД и какви са последиците от това? За да сключим договор с Вас и/или за да Ви предоставим заявените услуги в съответствие с законовите и в последствие договорните ни задължения “СОФБИЛД”EООД се нуждае от определени данни, които да идентифицират страната по договора, нейния пълномощник, данни за контакт, данни за плащане на задълженията. Непредоставянето на такива данни препятства възможността да сключим договор с Вас. 

VIII. Как защитаваме данните Ви 

“СОФБИЛД”EООД прилага организационни, физически, информационно технологични и други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните Ви данни и мониторинга на обработването на лични данни. Наред с други неща, такива мерки за сигурност включват следните дейности:
• “СОФБИЛД”EООД е установила изискванията за обработка, регистрация и съхранение на лични данни с вътрешните процедури, спазването на които се наблюдава постоянно;
• достъпът на служителите на “СОФБИЛД”EООД до лични данни и разрешението за обработка на лични данни в базата данни на “СОФБИЛД”EООД е ограничен, в зависимост от задълженията им;
• “СОФБИЛД”EООД е установила задължения за поверителност за своите служители;
• достъпът до офис оборудването на “СОФБИЛД”EООД и компютрите на всеки служител е ограничено.
• ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти
• С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др. Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.
Изменения на Политиката за поверителност
Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат изпращани до нашите клиенти и ще бъдат достъпни в офиса на адрес: гр.София, бул.България №88, ет.1

EN